Referat af baneudvalgsmøde #22-24 d. 13. marts 2024

Til stede: Ole Nielsen, Joan Fischer, Lennart Nielsen, Kjeld Birch, Jens Landbo, Nils Rohde, Marianne Sinding, Peter Thrige Andersen (ref.)

Fraværende: Ingen

På mødet trådte Lennart Nielsen ind i udvalget via sit hverv som vicevært i klubben.

Vinterens mange aktiviteter omkring at sikre en spilbar bane, uanset regnvejr og forhøjede vandstande i åerne, blev gennemgået med en gennemgang af de mange, arbejdskrævende og dyre initiativer, der er sat i værk og delvist indarbejdet i budgettet for 2024. Disse kan kort opsummeres:

  • Ændring af hul 1 med bredere rødt strafområde over ”Tyskerrenden”
  • Der er ansøgt hos kommunen om forhøjelse af sidste del af fairway mod denne overgang (da det er §3 naturbeskyttelsesområde). Forventer godkendelse efter besøg fra kommunen i april.
  • Mange stier etableret, renoveret og hævet – og arbejdet fortsætter
  • Indkøb af dræn og udstyr til drænarbejde for etablering og rep. efter behov overalt – er igangsat
  • Topdressing på alle fairways: 5mm forår (er indkøbt til 2024) og senere 10mm efterår. Dette vil fortsætte fremover for at opnå en generelt bedre og mindre fedtet oplevelse uden den megen ler og mudder.

For at muliggøre de mange arbejder relateret til ovenstående er der bevilget 5 måneders ansættelse af en sommerhjælp / greenkeeper.

Der er indkøbt nye driving range bolde, der forventes at ankomme i april.

Der er ved at blive etableret nyt opbevaringsrum i træningshuset (i gangen mellem simulatorer og studie) til Klub 37.

Broen over hul 11 er besluttet ikke at blive udskiftet helt, da klubbens økonomi ikke kan rumme det nu. Derfor er broen blevet gennemgået af en rådgivende ingeniør, der konkluderer at fundament og struktur kan holde i mange år endnu – dog skal plankerne udskiftes, hvilket er bevilget. Desuden er Jens Landbo sat til at finde et nyt egnet ”tæppe” til at sikre mod at broen bliver glat – dog således at plankerne ikke rådner under det.

Par 3 banen skal raides jf. nye regler, således den kan spilles tællende med regulering til følge. Dette tager Regel- og HCP-udvalget sig af – men vil muligvis have behov for hjælp fra Ole.

Der er indkommet et forslag om skorensere ved udvalgte tee-steder. Dette anser baneudvalget som en udmærket ide, men klubbens økonomi og budgettet er desværre ikke til sådanne initiativer i år.

Ole forventer at tillade buggy-kørsel på banen allerede fra næste uge omkring den 18. marts (hvis regnen ikke bliver for massiv i weekenden). Så det er da et godt forårstegn.

Næste baneudvalgsmøde er besluttet til onsdag den 29. maj 2024, kl. 16:00

Referat ved

Peter Thrige Andersen

Baneudvalgsformand