Bestyrelsens strategi

REE Golfklubs bestyrelse har henover forår og sommeren 2018 arbejdet med at få etableret et fundament baseret på en Mission, Vision, Værdier og Strategisk Målsætning. Arbejdet blev faciliteter af Udviklingskonsulent fra DGU. Det overordnede mål har været at sikre at både vores medlemmer og gæster på alle måder oplever at REE Golf drives og udvikles i på en positiv måde. Det vil ske under navnet REE Golf.

Mission

Mindeværdig oplevelse, der overstiger forventningerne.

Hos REE Golf tilstræber vi at give vores medlemmer og gæster en mindeværdig sportslig udfordring, underholdning og gæstfrihed, med golf som omdrejningspunkt.

Vi tilbyder alle medlemmer og gæster adgang til et golfanlæg i naturskønne omgivelser med faciliteter og service, der til enhver tid overstiger forventningerne.

Det gør vi ved at tilbyde en indbydende bane og anlæg, som hele tiden udvikles og forbedres, kombineret med en engageret og tidssvarende sportsklub, der værdsætter og respekterer medlemmer og gæster.

Vision

REE Golf vil levere en imødekommende atmosfære med sociale oplevelser og plads til alle – uanset sportslige ambitioner.

Det vil vi gøre ved at være specielt opmærksomme på:

 • Klubliv; vi vil øge medlemmernes loyalitet og fællesskabsfølelse ved at have fokus på det sociale liv i REE Golf, kombineret med at vi vil udvikle og forbedre de fysiske rammer tidssvarende for klubhus, restaurant/café, bane- og træningsanlæg, administration mv. Fællesskabet skal øges gennem udvikling af bl.a. fællestræning, turneringer, og øget aktivitetstilbud inkl. evt. nye aktiviteter vi endnu ikke har i REE Golf.
 • Gæster; vi vil gerne have flere gæster til at bruge vores tilbud og faciliteter hos REE Golf. Det vil vi gøre ved at sikre, at vi er et attraktivt sted at tilbringe kvalitetstid hos – og vi vil sikre øget synlighed så flere er opmærksomme på mulighederne hos REE Golf.

Værdier

Ovenstående skal sikres gennem, at vi (medlemmer, ledelse og ansatte) efterlever vores fælles værdier:

 • Fællesskab med gensidig respekt, ærlighed og tolerance
 • Kvalitet i det vi foretager os – både når sportslige og sociale ambitioner skal indfris, og baner og faciliteter skal udvikles.
 • Imødekommende – vi er gæstfrie og sikrer god tone og humør både indbyrdes og blandt vores gæster.

Strategiske målsætninger:

For at gøre visionen til virkelighed, har bestyrelsen ladet visionerne udmønte i nogle strategiske mål, der på kortere eller langt sigt skal opfyldes. For overskuelighedens skyld er de inddelt i nogle kategorier. Rækkefølgen er ikke en prioritering, da målene er indbyrdes afhængige og alle er vigtige elementer i den helhed, der udgør REE Golf.

På baggrund af målene udarbejdes handleplaner, og visioner, mål og handleplaner evalueres løbende.

Klubliv: De fysiske rammer – status:

Banen: Vores 18-hullers bane er designmæssigt udfordrende og spændende at spille.

Observationspunkter/ønsker:

 • Alle vores rød el er syge, og skal snarest muligt skiftes.
 • Teesteder; skal løbende planes. Nyt Teested(-er) på hul 18 laves 2018-19.
 • Banen er (for?) udfordrende for en større del af damespillere. Skal der laves (udvalgte) nye teesteder til damer?
 • Vores broer over vandløb er uensartede og ikke kønne, og kan overvejes forskønnede/renoverede/skiftet over tid?
 • Par 3 banen – kan gøres mere sammenhængende og attraktiv at spille på? Skal gamle Drivingrange anlæg fjernes på sigt?
 • Vi har tilladelse til at anlægge yderligere 6 huller på jord tæt på træningsanlæg – projekt kan overvejes

Træningsanlæg: vedligeholdes og udvikles tidssvarende.

Klubhus, Restaurant/Café, Administration og Shop:

Sammenhængen mellem de enkelte elementer af vores centrale faciliteter er ikke optimal. De (forholdsvis mange) til rådighed stående kvadratmeter udnyttes ikke optimalt.

Vi vil undersøge mulighederne for at gøre ’klubhuset’ mere indbydende og besøgt ved at samle de forskellige funktioner og hæve kvaliteten i indretning og inventar inklusive forbedre café- og restaurationsforholdene, så det kan skabe en optimal ramme om det sociale liv for medlemmer og gæster.

Aktiviteter: Fællesskabet skal øges gennem udvikling af bl.a. fællestræning, turneringer, og øget aktivitetstilbud inkl. evt. nye aktiviteter vi endnu ikke har i REE Golf.

Konkrete aktiviteter og nye initiativer vil blive udviklet og foreslået.

Medlemmer: Status – klubben dækker alle medlemskategorier med en overvægt af seniorspillere og en (for lille) juniorafdeling. Vi ønsker at –

 • Fastholde (og tiltrække nye) medlemmerne og skabe en jævnere fordeling både med hensyn til alder og handicap
 • Tiltrække etablerede golfspillere og fastholde og tiltrække yngre i seniorafdelingen.
 • Skabe gode rammer for seniorer og veteraner på de eksisterende herre-, dame- og seniordage
 • Fortsat investere i eliteudvikling for alle aldersgrupper, inklusive udvikle juniorafdelingen, så nye talenter støttes i udviklingen til fremtidige elitespillere
 • Tilbyde kompetent og engageret instruktion på alle niveauer
 • Stille krav om og håndhæve god opførsel på banen, i klubhuset og når man repræsenterer klubben
 • Forbedre informationen gennem hjemmeside og digitalt klubblad

Så mange medlemmer som muligt engageres som frivillige hjælpere i konkrete aktiviteter omkring spillet og klublivet.

Både frivillige og ansatte tilbydes kurser og kompetenceudvikling.

Gæster: Vi skal blive bedre til at servicere gæster, og sikre at de får en oplevelse, der overstiger deres forventninger. De aktiviteter og nye initiativer vi har i gang i.f.m. med at forbedre vores ’Klubliv’ skal inkludere at tænke flere og mere tilfredse gæster ind.

Sponsorer

Vores sponsorerer har typisk muliggjort afvikling af gode klubmatcher/-turneringer, eller har støttet op om projekter og forbedringer i og omkring klubhuset, på træningsbanen og på banen.

Mål – på kort sigt skal arbejdet med og ansvaret for sponsorerer effektiviseres. Der vil være behov for et fortsat aktivt arbejde for at fastholde nuværende og finde nye sponsorer med henblik på nye initiativer, matcher og projekter i REE Golf.

REE Golf skal være en attraktiv samarbejdspartner for sponsorer og yde en god sponsorpleje, der sikrer, at sponsorerne føler, at de får valuta for pengene.

Ovenstående er REE Golfklubs visioner og strategiske mål. At opfylde dem er en opgave ikke blot for bestyrelsen, men for alle ansatte, klubbens medlemmer, og ikke mindst de berørte udvalg og ’KiK’.

Nogle mål vil hurtigt kunne omsættes til handleplaner, mens andre vil kræve en længere tids bearbejdning før udfærdigelse af handleplaner, og nogle vil blive udført i en løbende proces.

Adskillige af målene kræver øgede investeringer, og bestyrelsen vil bestræbe sig på at skabe gode økonomiske forudsætninger. Vi tror på, at vi kan gøre REE Golf med vores bane, faciliteter og imødekommenhed til det sted, hvor man sikres en mindeværdig oplevelse, der overstiger forventningerne.

Bestyrelsen, juli/december 2018