Nyhedsbrev februar 2023 fra seniorklubben.

Seniorklubben indkalder til ordinær generalforsamling
Torsdag, den 09. marts 2023 kl. 17.00
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2022 til godkendelse

Årsregnskabet er vedhæftet indkaldelsen.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen har fastsat kontingentet til 300 kr. pr. medlem for sæsonen 2023

5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår en fornyelse af vedtægterne. Ud over redaktionelle ændringer indeholder forslaget følgende basale ændringer, som vil blive begrundet på generalforsamlingen:

Der indføjes en bestemmelse om, (1) at mindst 5 medlemmer eller dirigenten kan forlange skriftlig afstemning, og (2) at en lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. (3) En særskilt paragraf omhandlende ekstraordinær generalforsamling. (4) En omtale af bestyrelsens opgaver og endelig et forslag om, (5) at bestyrelsen består af 4-5 medlemmer (i stedet for 5 medlemmer).

Til orientering er samtlige ændringer herunder redaktionelle ændringer indarbejdet i vedhæftede forslag til nye vedtægter.

6. Forslag fra medlemmer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant

På valg til bestyrelsen er: Jette Elvekjær og Søren V. Andersen, som begge foreslås genvalgt for en 2-årig periode. Desuden er der forslag om nyvalg af Poul Erik Højgaard ligeledes for en 2-årig periode.

Som bestyrelsessuppleant foreslås nyvalg af Hanne Elster for 1 år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lis Ipsen som revisor og genvalg af Marianne Sinding som revisorsuppleant begge for 1 år.

9. Eventuelt

Bestyrelsen