Vedtægter for REE Golfklub.

§ 1 Navn

§ 1.1

Foreningens navn er REE Golfklub og dens hjemsted er i Gribskov Kommune

§ 2 Formål

§ 2.1

Klubbens formål er at forestå driften af golfbane med dertil hørende relevante faciliteter som er lejet af REE Golf A/S, og organisere de dertil hørende idrætslige og sociale aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold til golfspillets fremme generelt.

§ 3 Dansk Golf Union

§ 3.1

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt deres love og bestemmelser.

§ 4 Medlemmer

§ 4.1

Medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4.2

Indmeldelse sker skriftlig til REE Golfklub.

§ 4.3

Medlemskab er bindende for 1 kalenderår, på nær Prøve- og Vintermedlemskab. Meddelelse om udmeldelse eller ønske om ændret medlemskategori skal ske skriftligt til REE Golfklub senest den 31. oktober med virkning fra det kommende kalenderår.

§ 4.4

Klubbens bestyrelse kan, efter egen vurdering, udnævne æresmedlemmer.

§ 5 Kontingent

§ 5.1

Kontingent til REE Golfklub for de enkelte medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5.2

Kontingentrestance ud over tre måneder medfører eksklusion. Bestyrelsen kan dispensere herfra, hvis den finder rimelig grund hertil. Genoptagelse af medlemskab kan først ske når hele restancen er betalt.
REE Golfklub er berettiget til at pålægge rykkergebyr a kr. 100 ved første og efterfølgende rykker, samt renter i henhold til Renteloven.

§ 6 Generalforsamling

§ 6.1

REE Golfklubs øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med 3 ugers varsel ved udsendelse pr. e-mail, og omtale på klubbens hjemmeside.

§ 6.2

Generalforsamlingen ledes af en, af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 6.3

På generalforsamlingen har ethvert fremmødt aktivt medlem, som ifølge dansk lov er personlig myndig, og som ikke er i kontingentrestance, én personlig stemme. Herudover kan der stemmes ved fuldmagt, men kun med 1 stemme for hvert aktivt fremmødt medlem.

§ 6.4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 100 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag der ønskes behandlet.

§ 6.5

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske pr. e-mail og omtale på hjemmeside med mindst 8 dages varsel, på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 6.6

Der afholdes skriftlig afstemning, hvis mindst tre medlemmer forlanger det eller dirigenten beslutter det.

§ 6.7

Ved valg af formand, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der, i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig afstemning. Jvf. § 8.6.

§ 6.8

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten, samt formand eller næstformand.

§ 7 Dagsorden

§ 7.1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Forelæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende år.

5.Forslag fra bestyrelsen.

6.Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.1 Valg af formand (lige år)

7.2. Valg af kasserer (ulige år)

7.3 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Første og anden suppleant.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

§ 7.2

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet pr. mail til bestyrelsen senest 1. februar.
Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag fra medlemmerne udsendes pr. mail til alle medlemmer senest tre uger før generalforsamlingen.

§ 8 Bestyrelse og revision

§ 8.1

Klubbens bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

§ 8.2

Formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og et menigt medlem vælges i ulige år. Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 8.3

Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 8.4

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv med de valgte suppleanter indtil næste generalforsamling. Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter anciennitet dog lodtrækning ved lige stor anciennitet.

§ 8.5

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

§ 8.6

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidater med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

§ 8.7

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8.8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§ 8.9

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol og denne lægges op på foreningens hjemmeside.

§ 9 Ledelse

§ 9.1

Bestyrelsen er den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutninger i klubbens anliggender.

§ 9.2

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog underskrift af formanden og/eller næstformand og kasserer i forening.

§ 9.3

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Optagelse af lån samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

§ 9.4

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 9.5

Bestyrelsen har frikontingent indtil man fratræder igen.

§ 10 Udvalg

§ 10.1

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

§ 10.2

Ethvert udvalg skal have en udvalgsformand. Øvrige udvalgsmedlemmer godkendes af bestyrelsen. Udvalget konstituerer sig selv og formanden refererer til bestyrelsen.

§ 10.3

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og kan give retningslinjer for udvalgets arbejde via en forretningsorden for de enkelte udvalg.

§ 10.4

Medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelsesret for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben.

§ 11 Regnskabsår

§ 11.1

REE Golfklubs regnskabsår går fra den 1 januar til den 31 december. Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 12 Spillet

§ 12.1

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

§ 12.2

Fastsættelse af handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

§ 12.3.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse af klubben idet dog afgørelse om udelukkelse af medlemmer kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter at forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse der klages over.

§ 12.4

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU og NGU introduktionskort.

§ 13. Vedtægtsændringer og klubbens opløsning

§ 13.1

Forslag til vedtægtsændringer vedhæftes indkaldelse til generalforsamling.

§ 13.2

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 13.3

Til beslutning om klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftlig med mindst 8 dages varsel, indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden fire uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 13.4

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 13.3. træffer generalforsamlingen, ved simpel stemmeflerhed, bestemmelse om fremgangsmåden ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold til almennyttige foreninger – herunder Dansk Golf Union

Vedtægterne er senest revideret på den ordinære generalforsamling d. 31.03.2022.

Udskriv vedtægter – KLIK HER.